Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

22 Mayıs 2012 - 17:59 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

Ortaklığın Adresi : 10002 SOKAK NO:45 A.O.S.B. ÇİĞLİ-İZMİR
Telefon ve Faks No. : Tel: 2323767450 Fax: 2323767458
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 2323767450 Fax: 2323767458
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yok
Özet Bilgi : 2011 Yılı Olağan Genel Kuruluna ait bilgiler ekte sunulmuştur.Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2.011,00
Genel Kurul Tarihi : 22.05.2012


ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN
22.05.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI


Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2011 t.yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2012 tarihinde Salı günü Saat: 16:15' de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7 Çiğli - İZMİR adresinde, T.C.İzmir Valiliği Bilim,Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 17.05.2012 tarih ve 5707 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn.H.Alper MARASALI ve Sn. İbrahim KARLITEPE'nin gözetiminde yapılmıştır.
Bakanlık komiserleri Sn.H.Alper MARASALI ve Sn. İbrahim KARLITEPE'nin yaptığı incelemede şirket ana sözleşmesi ile şirket ortak pay defteri toplantı yerinde olduğunu tespit etmiştir. Şirket Denetçilerden Ferda ACAR ÇIĞIR Olağan Genel Kurulda hazır bulundu.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 03.05.2012 tarih ve 8060 sayılı nüshasında, Yeni Asır Gazetesinin 01.05.2012 tarihli nüshasında ve Ticaret Gazetesinin 01.05.2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 36.000.000.-TL. sermayesine tekabül eden 3.600.000.000 adet hisseden 343.011,01.-TL lık sermayeye karşılık 34.301.101 adet hissenin asaleten, 22.786.023,99.-TL lık sermayeye karşılık 2.278.602.399 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 2.312.903.500 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı, Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminden Başkan İsmail ALEV'nin de toplantıya iştirak etmesi ile Yönetim Kurulu Üyesi Erol NARİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.


1- Divan Başkanlığına Sn. Erol NARİN'in, oy toplayıcılığına Sn. Bülent SÖNMEZ'in ve katipliğe Sn.Aygün ALTIPARMAK'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3- 2011 t.yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Erol Narin tarafından, Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu, denetçi Ferda ACAR ÇIĞIR tarafından Genel Kurula okundu müzakereye açıldı, söz alan olmadığından yapılan oy 28.12.2005 tarihinde ilan edilen ve 25.08.2011 tarihinde de güncellenen Komitelerle ilgili bilgi verildi. Ayrıca hissedarlar, şirketin Kar Dağıtım Politikasının, Ana Sözleşme hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yürütüleceği hususunda bilgilendirildi.
4- 2011 T.yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları ayrı ayrı oy birliğiyle tasdik edildi. Faaliyet sonucu oluşan ve yasal defter kayıtlarında yer alan 19.447.454,48.-TL tutarındaki 2011 t.yılı ticari karından, 4.086.092,73.- TL vergi karşılığı ve 768.068,09.-TL 1. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan (19.447.454,48 - ( 4.086.092,73+ 768.068,09) =) 14.593.293,66,- TL tutarındaki karın Yönetim Kurulu teklifine uygun olarak dağıtılmamasına ve fevkalade ihtiyatlara ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
5-Yönetim Kurulu ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu kendileri için yapılan ibra oylamasına katılmadı, diğer ortakların katılımları ile Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylanarak oy birliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler ayrı ayrı oylanarak oy birliğiyle ibra edildi.
6-Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Cem Bakioğlu, Ali Enver Bakioğlu, Sertaç Bakioğlu, Ramiz Zafer Karabulut ve Asım Okan Erdem'in, Bağmsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ise 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Halil Bayrakdar ve Ali Nail Kubalı' nın seçilmesine ve Denetçiliğe bir yıl için Ferda ACAR ÇIĞIR ve Mehmet Arif CİN' in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
Bağımısz yöneti kurulu üyesi seçilen üyelerin özgeçmişleri ile bağımsızlık beyanları hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
7-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2012 tarih ve 951 sayılı yazısı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 06.04.2012 tarih ve 2589 sayılı yazıları ile verilen izinlere uygun olarak Ana Sözleşmenin 3-g.,8.,9.,10.,12.,13.,14.,15.,16.,18.,19.,20.,22.,27. ve 29. Maddelerinin tadil edilmesine ve yeni 32.maddenin eklenmesine oy birliği ile karar verildi.
8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi verildi.Yönetim Kurulu'nun ilgili yılda elde edilen karın Ana Sözleşme hükümleri, ilgili mevzuat, yatırım gereksinimleri ile finansal olanaklar elverdiği ölçüde kısmen veya tamamen dağıtılıp dağıtılmaması yönündeki kararı, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin "Şirket Bilgilendirme Politikası " hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin "Etik Kuralları " hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticileri için öngörülen "Ücretlendirme Politikası " yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.Ayrıca Şirketin internet sitesinde duyurulan " Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticileri İçin Öngörülen Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
12-Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu toplam 1.855.460,-TL tutarındaki teminat,rehin ve ipotekler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:52 sayılı Tebliği ile değişik Seri:IV, No:41 sayılı Tebliği kapsamında hazırlanan ve Şirketin internet sitesinde yer alan İlişkili Taraflarla İşlemlere ilişkin yönetim kurulu raporu ile finansal tabloların dipnotlarında yer alan açıklamalar Genel Kurul'un bilgisine sunularak ortakların tüm yönleriyle şirketin ilişkili taraflarla ilişkileri hakkında bilgi edinmeleri sağlandı.
14-2012 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinden Ramiz Zafer Karabulut ile Asım Okan Erdem 'e aylık net 500.-TL, bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise aylık net 2.000.-TL ücret verilmesine ve denetçilerin her birine ise yıllık brüt 550.-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
15-2011 takvim yılında Ege Orman Vakfı ile diğer vakıf, dernek ve kamu kuruluşlarına yapılan 56.500,05.-TL tutarındaki bağışın aynen kabul edilmesine ve 2012 yılında Ege Orman Vakfı dahil diğer vakıf, dernek ve kamu kuruluşlarına 350.000.-TL' sına kadar bağışta bulunulabilmesine oybirliği ile karar verildi.Ayrıca Şirketin internet sitesinde duyurulan "Bağış ve Yardımlar Politikası"hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
16-Yönetim Kurulu tarafından 2012 t.yılı için Sun Bağımsız Dış Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile S.P.K. Mevzuatı uyarınca imzalanan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.
17-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahipleri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket ile çıkar çatışmalarına neden olabilecek şekilde işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunun'nun ilgili hükümleri kapsamında izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2011 yılı içerisinde Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının,bunlarla birlikte imtiyazlı olarak çeşitli bilgilere ulaşma imkanı olan kimselerin kendi adlarına Şirketin faaliyet konusuna giren herhangi bir iş veya işlem yapmadıkları hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
18- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 334 ve 335. maddelerine göre yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
19- Gündemin müzakeresi tamamlandığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.
Divan Başkanı Oy Toplayıcı Katip Hükümet Komiserleri
Erol NARİN Bülent SÖNMEZ Aygün ALTIPARMAK H.Alper MARASALI - İbrahim KARLITEPEYukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=205672


IMKB